Gofal preswyl – diffniadau

Mae’n rhaid i’r holl ddarparwyr gofal yn y wlad fod wedi’u cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC). Arolygir yr holl wasanaethau gan AGGCC, sy’n rhoi gwybod am eu canfyddiadau. Mae adroddiadau’r arolygiadau hyn ar gael gan y gwasanaeth gofal neu AGGCC (ewch i www.aggcc.org.uk).

Mae dau fath o gartref gofal:

Cartrefi gofal sy’n cynnig gofal personol yn unig (weithiau’n cael eu galw’n ‘gartrefi preswyl’)
Os ydych yn weddol actif, ond hoԀech fwy o ddiogelwch a gofal, yn amodol ar asesiad o anghenion, efallai mai cartref gofal sy’n cynnig gofal personol yn unig fydd yr opsiwn gorau. Mae gofal personol yn cynnwys golchi, bwydo, gwisgo a help gyda symud ac mae’n rhaid talu amdano os yw’ch cyfalaf/cynilion yn fwy na £23,750. Gweler tudalen 15 am fwy o wybodaeth.

Cartrefi gofal â nyrsio (weithiau o’r enw ‘cartrefi nyrsio’)
Os ydych yn meddwl y gallai fod angen gofal nyrsio arnoch yn eich cartref, bydd angen i weithiwr cymdeithasol neu reolwr gofal ymweld â chi i benderfynu pa ofal y bydd ei angen arnoch. Gallai’r ymweliad hwn fod yn eich cartref eich hunan, neu yn yr ysbyty os ydych wedi bod yn dost, neu mewn cartref gofal. Byddwch yn cymryd rhan lawn wrth gynllunio’ch anghenion gofal.

Os taw cartref gofal sy’n darparu gofal nyrsio yw’r opsiwn gorau i chi, bydd eich gweithiwr cymdeithasol yn rhoi gwybodaeth i chi i’ch helpu i ddod o hyd i gartref sy’n diwallu’ch gofynion gofal. CaiԀ cost y rhan gofal nyrsio o’ch ̀oedd ei thalu gan y GIG i’r cartref yn uniongyrchol: y swm presennol yw £120.56 yr wythnos.  Gallai’r ̀gurau uchod newid ar ôl mis Ebrill 2014; gwiriwch gyda’r gwasanaethau cymdeithasol ar ôl y dyddiad hwn.