Ailalluogi

Ailalluogi yw cefnogaeth tymor byw a lunnir i roi sgiliau, technegau a hyder i bobl hŷn neu anabl fel y gallant reoli cynifer o dasgau bywyd dyddiol â phosibl ar eu pennau eu hunain. Gallai hyn gynnwys:

  • Gofal cartref – help gyda gofal personol a thasgau dyddiol nes i chi deimlo’n ddigon cryf, neu’n ddigon hyderus, i wneud pethau drosoch eich hunan.
  • Therapi galwedigaethol – dysgu ffyrdd haws o wneud pethau yn y cartref, a defnyddio offer i’ch helpu i fod yn fwy annibynnol.
  • Prydau wedi’u cludo i’ch cartref nes i chi deimlo’n barod i baratoi’ch prydau eich hunan eto.
  • Cysylltiadau â gwasanaethau cymunedol – gwybodaeth am grwpiau neu sefydliadau yn eich cymuned leol a all gynnig y gefnogaeth lai dwys y bydd ei hangen arnoch yn y tymor hwy.
  • Gall cefnogaeth gael ei darparu hefyd gan Dîm Adnoddau Cymunedol y Gwasanaeth IechydAr ôl y cyfnod ailalluogi, byddwn yn ailasesu’ch anghenion. Mae’n debygol y bydd y rhain wedi newid ar ôl cyfnod o gefnogaeth ddwys. Yna gallwn gael gwybod pa wasanaethau cefnogi tymor hir, os bydd rhai, y bydd angen i ni eu darparu ar eich cyfer.