Budd-daliadau DWP

Telir Lwfans Gweini (LG), Lwfans Byw i’r Anabl (LBA) a Thaliadau Annibyniaeth Bersonol (TAB) am help gyda gofal personol ac nid ydynt yn destun prawf modd, nac yn drethadwy. Telir LG i’r rhai dros 65 oed a thelir LBA a TAB i’r rhai dan 65 oed. Mae LBA a TAB hefyd yn ystyried anghenion symudedd. Mae cyfraddau’n amrywio, gan ddibynnu ar ba fudd-dal sy’n cael ei hawlio a graddau’ch anghenion.

Dylai pawb ag anawsterau hawlio’r budd-daliadau hyn ond gall yr elfen gofal y telir amdano barhau i gael ei thalu dim ond os ydych yn ariannu’ch gofal eich hunan ac nid yw’ch cyngor yn cyfrannu ato.

Gan fod y rheolau am fudd-daliadau’n gymhleth ac yn newid yn aml, rydym yn argymell eich bod yn ceisio cyngor am ba fudd-daliadau y gallai fod gennych hawl iddynt a sut mae hawlio.