Cefnogaeth i ofalwyr

Os ydych yn cynnig gofal a chefnogaeth ddi-dâl reolaidd i berthynas neu ffrind sy’n oedolyn na fyddai’n gallu ymdopi â bywyd pob dydd heb y gefnogaeth, ein henw ni arnoch chi yw ‘gofalwr’. Efallai y gallech gael help gyda’ch cyfrifoldebau gofalu, p’un a ydych yn byw gyda’r sawl rydych yn gofalu amdano ai peidio.

Fel gofalwr, gallwch ofyn i ni edrych ar eich sefyllfa a gweld a ydych yn gymwys am help gennym. Ein henw ni ar hyn yw ‘asesiad gofalwr’. Er enghraifft, gallai fod yn bosibl i’r sawl rydych yn gofalu amdano aros mewn gofal preswyl, o’r enw gofal seibiant, am gyfnod byr i chi gael hoe o’ch cyfrifoldebau gofalu. Neu, efallai y byddwch am i rywun aros gyda’r person hwnnw weithiau fel y gallwch chi fynd mas.

Mae hefyd yn bosibl cael math arall o hoe lle cynigir dewis o weithgareddau i’r sawl rydych yn gofalu amdano y tu mas i’w gartref, gyda chefnogaeth gan ein staff, gan eich galluogi i gael ychydig o amser rhydd.

Mae asesiad y gofalwr am ddim, ond codir tâl ar gyfer rhai gwasanaethau.

Mae canolfan ofalwyr ym mhob ardal awdurdod lleol sy’n rhoi gwybodaeth, cyngor, eiriolaeth a chefnogaeth i ofalwyr.

Canolfan Gofalwyr Pen-y-bont ar Ogwr,  ffôn:  01656 658479
Canolfan Gofalwyr Castell-nedd Port Talbot,  ffôn: 01639 642277
Canolfan Gofalwyr Abertawe, ffôn: 01792 653344