Cefnogaeth yn eich cartref eich hunan

Darperir gofal cartref trwy’r gwasanaethau cymdeithasol i bobl yr aseswyd bod ganddynt lefelau uchel o anghenion gofal personol. Gallai hyn fod trwy staff a gyflogir yn uniongyrchol gan y gwasanaethau cymdeithasol neu gan asiantaeth gofal a gontractir i weithio i’r gwasanaethau cymdeithasol. I bobl nad ydynt yn gymwys ar gyfer cefnogaeth gan y gwasanaethau cymdeithasol, neu y mae’n well ganddynt wneud eu trefniadau eu hunain, mae nifer o asiantaethau gofal cartref sy’n darparu gofal personol a chefnogaeth ymarferol.

Efallai y bydd rhai pobl yn dewis cael taliad uniongyrchol i drefnu eu gofal cartref eu hunain. Os ydych wedi bod yn talu am ofal preifat gan asiantaeth gofal cyn cael eich asesu’n gymwys i gael cefnogaeth gan y gwasanaethau cymdeithasol, gall hyn helpu i sicrhau parhad gofal.

Os bydd angen addasiadau i’ch cartref er mwyn eich helpu i symud yn fwy hwylus yn eich cartref ac wrth fynd i mewn iddo neu i ddarparu cyfleusterau hanfodol ynddo, efallai y bydd gennych hawl i Grant Cyfleusterau i’r Anabl. Bydd therapydd galwedigaethol yn asesu pa waith sy’n addas ac yn angenrheidiol.  Bydd swm y grant yn dibynnu ar gost y gwaith a gymeradwyir a’ch amgylchiadau ariannol.  Bydd eich cyngor yn rhoi help a chefnogaeth i chi wneud cais am grant a threfnu’r gwaith.