Croeso

Croeso i’r cyfeiriadur gwasanaethau gofal a chefnogaeth i oedolion hwn a luniwyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-ybont ar Ogwr, Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot a Dinas a Sir Abertawe mewn cydweithrediad â’r cyhoeddwr Care Choices.

Mae adran gwasanaethau cymdeithasol pob cyngor yn gyfrifol am asesu anghenion pobl hŷn, anabl neu ddiamddiff yn yn y gymuned a rhoi cyngor a chefnogaeth iddynt.

Fodd bynnag, i’r rhan fwyaf o bobl, ni fydd gofal cymdeithasol yn cynnwys y gwasanaethau cymdeithasol oherwydd pobl â lefel uchel o anghenion yn unig fydd yn gymwys am y gwasanaethau rydym yn eu darparu.

Trwy gyfeirio defnyddwyr gwasanaeth a darparwyr i’r cyngor, gofal a chefnogaeth fwyaf priodol, rydym yn ceisio helpu unigolion i gadw neu adfer eu hannibyniaeth a hyrwyddo lles yn ein cymunedau.

Gobeithio y bydd y cyfeiriadur hwn yn rhoi syniad da i chi o ble i ddod o hyd i’r hyn mae ei angen arnoch yn lleol.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 4WB
Ffôn: 01656 643643
Text Relay: 18001 01656 643643
E-bost: talktous@bridgend.gov.uk
Gwefan: www.bridgend.gov.uk

Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot
Canolfan Ddinesig, Port Talbot SA13 1PJ
Ffôn: 01639 686868
E-bost: contactus@npt.gov.uk
Gwefan: www.npt.gov.uk

Dinas a Sir Abertawe
Canolfan Ddinesig, Abertawe SA1 3SN
Ffôn: 01792 636519
E-bost: IntakeOPDS@swansea.gov.uk
Gwefan: www.abertawe.gov.uk/socialcare