Cwynion am gartrefi gofal a gwasanaethau gofal cartref

Os oes gennych gŵyn am gartref gofal, cartref gofal â nyrsio neu unrhyw wasanaeth gofal cymdeithasol arall, y peth cyntaf y dylech ei wneud yw dweud wrth y cartref neu’r gwasanaeth. Mae hyn yn berthnasol os ydych yn talu am eich gofal neu os yw’ch cyngor lleol yn ei ariannu.

Yn ôl y gyfraith, mae’n rhaid bod gan bob cartref gofal a gwasanaeth gofal cymdeithasol weithdrefn effeithiol ar gyfer ymdrin â chwynion. Gofynnwch am gopi o weithdrefn gwynion y gwasanaeth fel eich bod yn deall yr hyn y mae’n rhaid i chi ei wneud a sut byddant yn ymdrin â’ch cwyn.

Os ariennir eich gofal gan eich adran gwasanaethau cymdeithasol leol, gallwch gwyno iddynt os nad ydych yn fodlon ar ymateb y gwasanaeth gofal. Fel arall, gallwch gysylltu â’r AGGCC. Bydd angen i chi ddilyn ei gweithdrefn gwynion – bydd eich gweithiwr cymdeithasol neu’ch rheolwr gofal neu staff cwynion arbenigol yn esbonio beth i’w wneud.