Dementia

Mae amrywiaeth o wasanaethau cymunedol ar gael i gefnogi pobl â dementia i aros yn eu cartref eu hunain cyhyd ag y bo modd. Gall y gwasanaethau cymdeithasol roi mynediad i: ofal cartref; prydau yn y cartref; gwasanaethau gwarchod (sy’n rhoi seibiant i ofalwyr); cyngor ar gyfarpar ac addasiadau; canolfannau dydd a gofal seibiant.

Gall darparwyr cofrestredig gynnig y gwasanaethau hyn yn uniongyrchol i’r rhai nad oes angen help ariannol arnynt gan y gwasanaethau cymdeithasol, ond bydd y gwasanaethau cymdeithasol yn fodlon cynnig asesiad o angen o hyd. Efallai bydd gennych ddewis o ba asiantaeth rydych yn cael eich gofal ganddi p’un a yw’r gwasanaethau cymdeithasol yn cynorthwyo wrth ariannu’ch gwasanaeth ai peidio.

Hefyd, gall amrywiaeth o therapïau grŵp neu unigol sy’n cynnwys rhyngweithio cymdeithasol ac ysgogi’r meddwl, gan gynnwys hel atgofion, fod o fudd i bobl â dementia. Gall cydlynwyr gweithgareddau a therapyddion galwedigaethol gynnig therapi cyfeirio’n ôl at realiti, hel atgofion a dilysiad i bobl â dementia. Gall ymagweddau therapi cerddoriaeth, therapi celf a therapïau creadigol eraill hefyd fod yn ddefnyddiol.