Diogelu oedolion diamddiffyn

Mae Diogelu Oedolion yn derm sy’n cael ei ddefnyddio i esbonio sut mae asiantaethau (fel yr heddlu, y gwasanaethau cymdeithasol a’r gwasanaethau iechyd), yn ogystal â’r gwaith cyhoeddus cyffredinol, yn gweithio gyda’i gilydd i gadw oedolion diamddiffyn yn ddiogel rhag perygl esgeulustod neu gam-drin.

Oedolyn diamddiffyn yw rhywun sydd efallai’n methu gofalu amdano’i hun neu ddiogelu ei hun yn erbyn niwed neu ecsbloetio.

Mae system wahardd i bawb sy’n gweithio gyda phlant ac oedolion diamddiffyn a phawb sydd am weithio gyda nhw. Ym mis Rhagfyr 2012, cyfunodd y Swyddfa Cofnodion
Troseddol (SCT) a’r Awdurdod Diogelu Annibynnol (ADA) i greu’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (GDG). Yr enw ar wiriadau SCT erbyn hyn yw gwiriadau GDG.

Bydd y sefydliad newydd hwn yn darparu gwasanaeth di-dor, di-fwlch sy’n cyfuno gwirio cofnodion troseddol a swyddogaethau gwahardd. Daw newidiadau deddfwriaethol newydd i rym yn ystod 2013 a 2014. Caiff y manylion hyn eu cyhoeddi ar wefan yr GDG. I gael gwybodaeth am ddatgelu a gwasanaethau, ewch i dudalen hafan yr GDG: www.homeoffice.gov.uk/dbs

Mae’n ofynnol i berchnogion cartref gofal, asiantaethau gofal cartref ac asiantaethau cyflogaeth sy’n cyflenwi gweithwyr gofal ofyn am wiriadau fel rhan o amrywiaeth o wiriadau cyn cyflogaeth, gan gynnwys datgeliadau gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (GDG). Mae’n rhaid gwneud ceisiadau am y fath wiriadau i’r GDG.

Mae hefyd yn ofynnol i ddarparwyr gofal a chyflenwyr gweithwyr gofal gyfeirio gweithwyr i’r GDG lle, yn eu barn nhw, mae’r unigolyn wedi bod yn euog o niweidio oedolyn diamddiffyn neu ei roi mewn perygl o niwed. Bydd pobl sy’n gwybod eu bod ar y rhestr, ond yn ceisio cyflogaeth mewn swyddi gofal yn wynebu cyhuddiadau troseddol, gan gynnwys cyfnod yn y carchar o bosibl. Mae hefyd yn drosedd i gyflogwr neu sefydliad gwirfoddol gyflogi rhywun a waherddir mewn swydd weithgarwch a reoleiddir os yw’n gwybod bod yr unigolyn wedi’i wahardd.

Os ydych yn credu eich bod yn cael eich cam-drin neu’ch esgeuluso, neu os ydych yn pryderu am rywun arall ffoniwch ffoniwch y gwasanaethau cymdeithasol ar:

Penybont-ar-Ogwr: 01656 642477
Castell-nedd Port Talbot: 01639 763009
Abertawe: 01792 636854

Os ydych yn credu bod rhywun mewn perygl uniongyrchol, cysylltwch â’r heddlu.