Asesu’ch anghenion fel oedolyn (18+)

Mae’r galw mawr am y gwasanaethau a’r gefnogaeth rydym yn eu darparu’n golygu bod yn rhaid i ni sicrhau bod y bobl â’r angen mwyaf yn cael y flaenoriaeth uchaf. Er mwyn gwneud hyn, rydym yn defnyddio asesiadau a set o reolau o’r enw ‘meini prawf cymhwysedd’ i benderfynu mewn ffordd deg pwy rydym yn gallu ei helpu a’r hyn y gallwn ei ddarparu.

Mae’ch asesiad – sydd am ddim – yn cynnwys person wedi’i hyfforddi’n siarad â chi ac yn casglu gwybodaeth i benderfynu beth yw’ch anghenion, beth sydd efallai’n eich rhoi mewn perygl a pha fath o gefnogaeth a allai’ch helpu orau.

Ar ôl i chi, neu rywun sy’n gweithredu ar eich rhan, ofyn am asesiad, bydd un o’n staff yn cysylltu â chi i drefnu ei gynnal. Gallwch gael ffrind neu berthynas gyda chi yn eich asesiad os dymunwch.

Os oes gennych ofalwr – perthynas neu ffrind sy’n rhoi help di-dâl i chi – byddwn hefyd am siarad ag ef am ba help mae’n gallu ac yn fodlon ei roi a pha gefnogaeth y gall fod ei hangen arno gyda’i rôl ofalu.

Efallai y byddwn hefyd am gael gwybodaeth gan bobl eraill, fel eich doctor.

Defnyddir meini prawf cymhwysedd i ystyried y risg i’ch annibyniaeth, a faint gallai’r gefnogaeth y gallwn ei rhoi fod o fudd i chi. Mae pedair lefel o risg: ‘difrifol, ‘sylweddol’, ‘cymedrol’ ac ‘isel’.

Fel rhan o’r asesiad, rydym yn ystyried yr anghenion rydym wedi’u nodi a faint o risg sydd.

Rydym ond yn darparu gwasanaethau a chefnogaeth i’r bobl y nodir bod eu hanghenion yn ‘difrifol’ neu’n ‘sylweddol’ (ac yn ‘gymedrol’ ym Mhenybont ar Ogwr).

Os yw’ch anghenion yn ‘gymedrol’ neu’n ‘isel’ (neu yn ‘isel’ ym Mhenybont ar Ogwr), byddwn yn rhoi cyngor neu wybodaeth i chi am ffyrdd eraill o ddiwallu’ch anghenion. Gallai hyn gynnwys gwasanaethau a ddarperir yn eich cymuned gan adrannau eraill y cyngor, neu gan sefydliadau annibynnol neu wirfoddol.