Eich cynllun cefnogi

Ar ôl i ni benderfynu ar eich anghenion cymwys, byddwn yn gweithio gyda chi, ac efallai eraill, i lunio ‘cynllun cefnogi’. Cewch gopi o hyn i’w gadw.

Mae hyn yn esbonio sut bydd eich anghenion yn cael eu diwallu gan wasanaethau lleol a beth mae’r gwasanaethau hynny’n ceisio ei gyflawni. Yn aml, nod y cynllun fydd cynnig gwasanaethau neu gefnogaeth i chi sy’n gweithio tuag at ganlyniad penodol. Er enghraifft, efallai y bydd angen help arnoch i ymdopi gartref eto ar ôl cyfnod o salwch, neu efallai yr hoffech ddatblygu sgiliau ymarferol neu fagu hyder a fydd yn eich galluogi i fod yn fwy annibynnol a chymryd mwy o ran yn eich cymuned leol.

Byddwn yn adolygu’ch cynllun gyda chi’n rheolaidd i wirio ei fod yn dal i ddiwallu’ch anghenion, ac i weld a yw’ch anghenion wedi newid. Gallai hyn olygu y cewch wasanaeth mwy penodol, gwasanaeth gwahanol, llai o wasanaeth, neu ddim gwasanaeth o gwbl.

Os bydd eich anghenion neu’ch amgylchiadau’n newid, cewch ofyn am asesiad newydd.