Tai gydag opsiynau gofal

Tai lloches 
Darperir hyn fel arfer gan gynghorau a chymdeithasau tai. Mae tai lloches yn gam ymarferol os hoffech fwy o ddiogelwch a chwmnïaeth ond nid oes angen i chi symud i gartref gofal.

Mewn cynllun tai lloches (neu ymddeol) byddech yn byw’n annibynnol mewn fflat neu fyngalo wedi’i adeiladu’n arbennig ar gyfer pobl hŷn â chyfadeilad mwy o faint, weithiau o gwmpas gardd neu gyfleuster cymunedol a chysylltiad â chanolfan reoli ganolog ar gyfer diogelwch. Mae gan rai cynlluniau fynediad i reolwr preswyl neu reolwr nad yw’n breswyl sy’n darparu cefnogaeth, cyngor a chyswllt â gwasanaethau i bobl hŷn.

Tai gofal ychwanegol
Mae tai gofal ychwanegol yn ffurf ar dai, tebyg i gynlluniau lloches, â llety hunangynhwysol ynghyd â rhai cyfleusterau cymunedol. Mewn cynllun gofal ychwanegol, yn lle cefnogaeth lefel isel a ddarperir yn draddodiadol gan wardeiniaid mewn cynlluniau lloches, darperir lefelau uwch o ofal a chefnogaeth ar y safle gan dîm o weithwyr gofal, sy’n gallu bod ar gael 24 awr y dydd.

Mae gofal ychwanegol yn galluogi pobl i gadw eu tenantiaeth eu hunain a chael gwasanaethau gofal wedi’u cyflwyno, gan sicrhau eu bod yn gallu aros yn ddiogel yn eu llety hunangynhwysol eu hunain.