Talu am ofal preswyl neu nyrsio

Os yw’ch cyfalaf neu’ch cynilion yn fwy na £23,750 (ym mis Ebrill 2013) bydd yn rhaid i chi dalu’n llawn am unrhyw wasanaeth gofal y mae ei angen arnoch, ond mae gennych hawl o hyd i asesiad o’ch anghenion gan y gwasanaethau cymdeithasol.

Os yw’ch asedau’n llai na £23,250, caiff eich cyfraniad ei asesu’n seiledig ar eich incwm yn unig a bydd gwasanaethau cymdeithasol un talu’r gweddill yn amodol ar derfrynau arainnu lleol.

Pan symudwch i ofal, gallai fod gennych hawl i rywfaint o’r cymorth a’r gefnogaeth ariannol ganlynol, yn amodol ar asesiad o angen:

Diystyru eiddo am 12 wythnos
Os yw’ch cyn gartref wedi’i gynnwys yn eich asesiad ariannol, ond mae’ch cyfalaf arall yn llai na £23,750, ac nid yw’ch incwm yn ddigon i dalu am eich ffioedd cartref gofal, bydd eich cyngor yn helpu gyda’r gost yn ystod 12 wythnos gyntaf gofal parhaol ar yr amod ei fod yn cytuno bod angen y gofal.

Cytundebau talu wedi’u gohirio
Ar ôl diystyru eiddo am 12 wythnos, codir tâl am unrhyw help ariannol gan y cyngor yn erbyn gwerth eich cartref a chaiff ei adennill ar ôl i’ch tŷ gael ei werthu neu o’ch ystad. Fodd bynnag, efallai bydd y cyngor yn cyfyngu ar faint bydd yn ei dalu a gallai effeithio ar eich hawl i Gredyd Pensiwn neu Gymhorthdal Incwm os na welir bod eich eiddo ar y farchnad a chaiff ei drin fel cyfalaf gan yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP).